گزارش
پوشش ریسک های بزرگ
در 100 روز نخست فعالیت دولت دوازدهم در راستای پوشش ریسک‌های بزرگ و افزایش اطمینان در اقتصاد ملی مخصوصا برای طرح‌های سرمایه‌گذاری، در مجموع برای 73 ریسک بزرگ در رشته‌های باربری، کشتی و هواپیما پوشش اتکایی و یا مجوز صدور بیمه نامه ارائه گردیده که مجموع سرمایه بیمه شده بالغ بر 7 هزار و 80 میلیارد تومان و 74 میلیون دلار و 976 میلیون یورو است. همچنین در این مدت برای 193 ریسک بزرگ در رشته های بیمه آتش سوزی، مهندسی و نفت و انرژی توسط صنعت بیمه، پوشش اتکایی و یا صدور مجوز اتکایی اختیاری ارائه شده است.

در 100 روز نخست فعالیت دولت دوازدهم در راستای پوشش ریسک‌های بزرگ و افزایش اطمینان در اقتصاد ملی مخصوصا برای طرح‌های سرمایه‌گذاری، در مجموع برای 73 ریسک بزرگ در رشته‌های باربری، کشتی و هواپیما پوشش اتکایی و یا مجوز صدور بیمه نامه ارائه گردیده که مجموع سرمایه بیمه شده بالغ بر 7 هزار و 80 میلیارد تومان و 74 میلیون دلار و 976 میلیون یورو است. همچنین در این مدت برای 193 ریسک بزرگ در رشته های بیمه آتش سوزی، مهندسی و نفت و انرژی توسط صنعت بیمه، پوشش اتکایی و یا صدور مجوز اتکایی اختیاری ارائه شده است.

 
 
امتیاز دهی
 
 

^